W związku z nierozstrzygnięciem przetargu ogłoszonego w dniu 30.09.2021r.                 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

ogłasza kolejny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autokaru

stanowiącego własność m.st. Warszawy przeprowadzany na podstawie
Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność
m.st. Warszawy, ze zm. wynikającymi z Zarządzenia nr 898/2019

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. zwanego dalej „Zarządzeniem”

Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy nr UD-V-WOD.0052.26.2021 z dnia 2.08.2021  ogłaszam pisemny przetarg nieograniczony  na sprzedaż autokaru:

Marka: SCANIA 

Model: SCANIA  IRIZAR  4×2 (CENTURY)

Rok produkcji: 2002

Nr rejestracyjny: WU 54274

Data pierwszej rejestracji: 22.04.2002 r.

Przebieg: 905528 km

Rodzaj pojazdu: autobus turystyczny

Pojemność/moc: silnika  8970 cm3

Numer identyfikacyjny: YS4K4X20001835353

Cena wywoławcza:     11 439   zł  brutto

Ww. autokar można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym 
w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 7 w Warszawie ul. Geodetów 1,                    
po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem MOS Nr 7  tel. 22 822 66 07

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie podpisanej oferty.

2. Wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Dzielnicowego
Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy ul. Radomska 13/21,
02-323 Warszawa (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) lub
na rachunek bankowy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy 
nr 31 1030 1508 0000 0005 5024 7046 do upływu terminu składania ofert.

2. Oferta:

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim według wzoru formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia oraz powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu lub
adres e-mail,

b) dokładne określenie pojazdu, którego dotyczy umożliwiające jego precyzyjną identyfikację,    
c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (gotówka, przelew),
d) oświadczenie Oferenta, iż znany jest mu stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem oferty i że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do m.st. Warszawy z tytułu ewentualnych wad ukrytych,
e) kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz określenie sposobu jego zwrotu (przelew na rachunek wskazany w ofercie, kasa  DBFO-Ochota m.st. Warszawy),

f) oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu przetargu,

g) dokument pełnomocnictwa w oryginale lub jego poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza kopię (jeżeli oferent reprezentowany jest w przetargu przez pełnomocnika).

2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem Oferenta lub jego pełnomocnika.

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się ztreścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

4. Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta.

3. Miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 zm.  2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie MOS nr 7 – 02-396 Warszawa,  ul. Geodetów 1.  

2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oferta nie zostanie zakwalifikowana do części niejawnej i zostanie odrzucona, jeżeli:

a) jest niezgodna z treścią Ogłoszenia lub treścią Zarządzenia,

b) nie została podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,

c) jest nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

d) została złożona w niewłaściwym miejscu,

e) została złożona przez Oferenta, który nie wniósł wymaganego wadium,

f) została złożona po wyznaczonym terminie – w takim przypadku oferta podlega zwrotowi bez jej otwierania, chyba że na kopercie z ofertą nie została zamieszczona nazwa i adres Oferenta. W takim przypadku dokonuje się otwarcia koperty w celu uzyskania danych umożliwiających zwrot oferty do Oferenta lub uzyskania informacji na jakie konto należy zwrócić wpłacone wadium,

g) pozbawiona jest wymaganych załączników, wskazanych w Ogłoszeniu,

h) wskazuje cenę nabycia niższą od ceny wywoławczej.

4. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do 04.11.2021r.  do godz. 10.00.

2. Termin otwarcia ofert:  04.11.2021 o godz. 11.00.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie MOS przy ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa
w sali konferencyjnej

7. Przetarg wygrywa Oferent, który złoży ważną ofertę oraz zaoferuje najwyższą cenę nabycia.  

8. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o jego wynikach.

Komunikat o rozstrzygnięciu przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOS Nr 7 przy ul. Geodetów 1, 02 – 396 Warszawa oraz na oficjalnej stronie internetowej MOS Nr 7. Komunikat będzie zawierał informację o kwocie za jaką został sprzedany autokar lub o unieważnieniu przetargu.

9. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

10. Wpłaty ceny nabycia należy dokonać najpóźniej w dniu zawarcia umowy w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m. st. Warszawy  lub przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu: 04 1030 1508 0000 0005 5044 1047 na dwa dni przed planowanym zawarciem umowy, na podstawie otrzymanej faktury sprzedaży.  Informujemy, że wystawiona faktura nie będzie zawierała podatku VAT.

11. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 10 dni licząc od ogłoszenia wyniku przetargu,            
po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 10.  

12. Jeżeli osoba, która wygra przetarg w wyżej określonych terminach nie wpłaci do kasy DBFO-Ochota m.st Warszawy lub na jego rachunek bankowy zadeklarowanej kwoty bądź uchyli się od zawarcia umowy, straci prawo do nabycia autokaru oraz wpłaconego wadium, które w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi, a Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu kolejnemu Oferentowi, który przedłożył najwyższą w kolejności propozycję cenową.

13. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu gotówką w kasie DBFO-Ochota m.st. Warszawy
ul. Radomska 13/21; 02-323 Warszawa bądź przelewem na konto wskazane przez uczestnika.

14. Organizator przetargu nieponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte przedmiotu przetargu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego ogłoszenia, odwołania przetargu, przesunięcia jego terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W razie odwołania przetargu Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

16. Kwestie nieuwzględnione w niniejszym ogłoszeniu reguluje Zarządzenie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

17. Treść Zarządzenia dostępna jest pod linkiem:                                                                                                                                                                                                                          https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/05A8A7B0-7F64-49CE-AFD4-5958C6AC5C52,frameless.htm Zarówno Zarządzenie jak i formularz ofertowy może być wydany Oferentowi w postaci papierowej w MOS nr 7, przy ul. Geodetów 1.

18. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych Oferenta przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2. Jeśli Oferent ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących              mu uprawnień, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie
m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl

3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza dane osobowe Oferenta na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe Oferenta przetwarzane są w celu/celach przeprowadzenia przetargu              
na sprzedaż samochodów osobowych stanowiących własność m.st. Warszawy.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Oferenta przysługują mu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

     b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

     c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

     d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

     e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione              
 są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Oferenta, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

     f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, Oferentowi nie przysługuje prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy danych osobowych Oferenta, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Oferenta danych osobowych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe Oferenta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.