Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7  w Warszawie, z siedzibą przy ul. Geodetów 1; 02- 396 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora –  Piotra Łukawskiego
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Panią Kamilę Kutyłę-Szpindler, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail:iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie  na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
  3. Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych- Panią Agnieszkę Falborską, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony         
w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych są:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

– Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym
podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej.

7. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczestników zajęć będą
przechowywane/przetwarzane:

  • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też
poddawane procesowi profilowania.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych: Kamila Kutyła-Szpindler

iod@dbfo-ochota.waw.plpl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Falborska

iod@dbfo-ochota.waw.pl