KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Geodetów 1; 02- 396 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Piotra Łukawskiego

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- Panią Kamilę Kutyłę-Szpindler, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie  na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

3. Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych- Panią Agnieszkę Falborską, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc  na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej

4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczestników zajęć będą przechowywane/przetwarzane:

  • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych: Kamila Kutyła-Szpindleriod@dbfo-ochota.waw.plpl
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Falborska iod@dbfo-ochota.waw.pl

Polityka cookies

Polityka prywatności

Procedura dotycząca realizacji praw osób fizycznych