Przypominamy  o wypełnieniu przez rodziców uczestników zajęć deklaracji  kontynuacji  online  oraz dostarczeniu deklaracji osobiście lub e- mailowo do sekretariatu MOS nr 7

od dnia 7 maja 2024r.  godz. 12,oo  

do 15 maja 2024r. godz. 16,oo

Link do rejestracji kandydatów na zajęcia MOS nr 7 w roku szkolnym 2024/2025

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025

Zasady rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2024/2025