Link do rejestracji kandydatów na zajęcia MOS nr 7 w roku szkolnym 2023/24

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2023/2024

Lista kandydatów przyjętych

Lista kandydatów nieprzyjętych