Kandydaci zakwalifikowani i przyjęci

Kandydaci niezakwalifikowani i nieprzyjęci

trzytygodniowa nieusprawiedliwiona  nieobecność
na zajęciach w MOS nr 7 
(w roku szkolnym 2021/22)
będzie traktowana jako rezygnacja z zajęć.

Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2021r.

Dyrektor MOS nr 7

Link do rejestracji kandydatów na zajęcia MOS nr 7 w roku szkolnym 2022/23

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2022/2023